Silk Story

อูดาชีเข้าร่วมการศึกษาดูงานเพื่อชมอัตลักษณ์ของชุมชนสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้โครงการ Creative Tourism ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เพื่อสนับสนุนให้เมืองรอง เป็นอีกแหล่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สำคัญ

อูดาชีเข้าร่วมการศึกษาดูงานเพื่อชมอัตลักษณ์ของชุมชนสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์

ภายใต้โครงการ Creative Tourism ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เพื่อสนับสนุนให้เมืองรอง เป็นอีกแหล่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่สำคัญ